​​​På Apoteket handler det om liv og vi bruger vores værdier og vores strategiske indsatsområder  pejlemærker for, hvordan vi lever op til patienternes forventninger og til den politiske vision.​ 

Apotekets strategiske indsatser i 2022-2023

​Apoteket har 6 strategiske indsatsområder, som alle er knyttet til  nogle af de regionale fokusområder. Under hvert af Apotekets strategiske indsatsområder, har vi opstillet en række projekter, der gør det muligt at komme nærmere vores ønsker til den fremtidige situation.​​


Apotekets ​strategiske indsatsområder

De 6 fælles strategiske indsatsområder på Apoteket er pejlemærker for, hvordan vi lever op til patienternes forventninger, de regionale mål og til den politiske vision.​

​For​​mål

Levering af lægemidler til patienterne på regionens hospitaler er Apotekets vigtigste kerneopgave. Vi sikrer, at leveringen sker så omkostningseffektivt som muligt uden at gå på kompromis med patientsikkerheden og miljøet.

Vi producerer lægemidler, hvis det kan gøres rentabelt og er til gavn for patienter og sundhedspersonale.

Vores mål er høj leveringssikkerhed for både hjemkøbte og egenproducerede lægemidler.

​Det be​tyder

 • At vi producerer, indkøber, lagerfører og distribuerer lægemidler omkostningseffektivt i rette kvalitet, tid og mængde
 • At vi samarbejder med hospitalerne om færdigtilberedning og fremstilling af lægemidler til gavn for patienterne og sundhedspersonalets arbejdsmiljø
 • At vi er proaktive i forhold til ændringer i leverandørernes evne til at levere råvarer og lægemidler
 • At vi løbende indsamler og deler viden om udviklingen i kundernes behov

​Frem​tidig situation

 • Vi er i stand til at udvikle og fremstille nye produkter, så vi sikrer hurtig levering med den rette kvalitet
 • Vi er proaktive i forhold til udvikling og vedligehold af faciliteter og processer
 • Vi følger udviklingen i myndighedskrav for rettidigt at kunne efterleve kravene
 • Færdigtilberedningsbekendtgørelsen er implementeret i relevante dele af Serviceproduktionen
 • Distributionsformer er tilpasset patientens behov
 • Vi sikrer forsyninger i beredskabssituationer
 • Vi sikrer flow i beredskabslageret
 • Vi har fokus på reduktion af medicinspild og bæredygtighed​​For​mål

På Apoteket udvikler vi ydelser, der skaber værdi og bidrager til, at patienterne sikkert og omkostningseffektivt behandles med de lægemidler, de har brug for. Vi går aktivt ind i opgaver, der bringer os tættere på patienten for at understøtte medicineringsprocesser på et højt kvalitetsniveau.  

​Det betyder

 • At vi bidrager med viden og samarbejder med hospitalerne om udvikling af processer vedrørende medicinering
 • At vi støtter hospitalerne i rationel brug af lægemidler
 • At vi understøtter mest mulig sundhed for pengene

​Fremtidig situation

 • Lægemidler anvendes rationelt og Medicinrådsvejledninger implementeres effektivt
 • Medicinmanagement og kliniske farmaciydelser udføres på alle kliniske afdelinger, hvor det er meningsfuldt
 • Udlevering af vederlagsfri medicin sker i et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger med fokus på kvalitet, økonomi og patienten
 • Der arbejdes aktivt på at forebygge genindlæggelser som følge af forkert medicinering​​​​Formål

For at sikre bedre sammenhæng for patienterne på tværs af sektorer og regioner, har Apoteket fokus på at understøtte smidige medicineringsforløb. Med udgangspunkt i patientens behov frem for systemets, arbejder Apoteket for at nedbryde barrierer mellem sektorerne, så medicinanvendelsen bliver så smidig, sikker og let for patienten som muligt.

​Det betyder

 • At vi understøtter rationel vederlagsfri udlevering af medicin med øget patientinddragelse
 • At vi foreslår og medvirker til medicineringsprojekter, der understøtter patientinddragelse
 • Apoteket er en aktiv deltager i initiativer om hjemmebehandling

​Fremtidig situation

 • Apoteket yder sit bidrag til at nå de 6 mål i ”Alle skal med” – Region Hovedstadens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Apoteket har implementeret sin strategi for hjemmebehandling
 • Apoteket udvikler løsninger, der tager udgangspunkt i patienternes behov
 • Apoteket er en professionel samarbejdspartner, når der skal udleveres vederlagsfri medicin
 • Borgere med bopæl i Region Hovedstaden tilbydes mulighed for, at medicin ordineret fra et hospital kan afhentes i en medicinboks på det hospital eller sundhedshus, der passer borgeren bedst
 • Apoteket bidrager til forbedret information af sundhedspersonale, patienter og pårørende om medicin​​​Formål

For Apoteket er digitalisering et vigtigt redskab til at sikre, at arbejdsgange gøres mere smidige, manuelle arbejdsgange kan automatiseres og de rette oplysninger kan blive tilgængelige på let og sikker vis, når der er brug for dem.

​Det betyder

 • At vi effektiviserer fremstilling, kvalitetssikring, distribution og kliniske ydelser
 • At vi skaber og leverer korrekte lægemiddeldata
 • At vi afdækker muligheder i Sundhedsplatformen (SP) for dialog med patienterne om deres medicinering
 • At vi håndterer data sikkert i overensstemmelse med myndighedernes krav

​Fremtidig situation

 • Modtagelse og pluk af lægemidler er automatiseret for de lægemidler, der er egnede hertil
 • Leverancer til hospitalerne er tilpasset ønsker fra afdelingerne
 • Vi anvender ”Min SP” i kommunikationen med patienten
 • Vi anvender SP rapporteringsværktøjer til monitorering af lægemiddelforbrug
 • Vi anvender digitale løsninger til ordination, bestilling og dokumentation af udlevering af medicin på tværs af regioner
 • Anvendelse af computerstyret udstyr sker i overensstemmelse med GXP-krav og krav til dataintegritet
 • Digitale løsninger regionalt og kommunalt taler sammen​​

​For​​mål

Apoteket bidrager til innovation, udvikling og forskning i sundhedsvæsnet med henblik på at forbedre den nuværende og fremtidige patientbehandling.

Det betyder

 • At Apoteket har en innovationskultur, hvor de gode ideer dyrkes og innovationsprojekter prioriteres
 • At Apoteket er en attraktiv samarbejdspartner i forhold til forskning, herunder kliniske forsøg
 • Udvikling af forskningssamarbejdet mellem Apoteket og lokale forskningsenheder prioriteres
 • At Apoteket bidrager i nationale innovations- og forskningssamarbejder (KFFU, FILU, F3 og FKU)

​Fremtidig situation

 • Der uddannes Ph.d.-ere i samarbejde med lokale forskningspartnere
 • Der er ansat medarbejdere med Ph.d. grad, der understøtter forskningssamarbejdet mellem Apoteket og universiteterne
 • Der arbejdes aktivt med innovation i organisationen
 • Apoteket publicerer resultater, når de kan anvendes af andre
 • Apoteket har effektive arbejdsgange og kapacitet til arbejdet med kliniske forsøg​​Fo​r​​mål

Medarbejdernes kompetencer er en af Apotekets vigtigste ressourcer. Vi arbejder målrettet med at tiltrække, rekruttere og udvikle dygtige medarbejdere.

Det be​tyder

 • Vi arbejder med vores Employer brand, så omverdenen fortsat ser os som en attraktiv arbejdsplads
 • Vi udformer stillingsannoncer, så de appellerer til et stort antal relevante ansøgere
 • Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner om kompetencekrav til fremtidens medarbejdere og tilbyder konkrete projekter, der afspejler apotekets forskellige opgaver
 • Vi arbejder aktivt med onboarding, der sikrer, at nye medarbejdere får en god start på Apoteket og en løbende opfølgning gennem den første ansættelsestid
 • Vi er proaktive og tilbyder medarbejdere kompetence- og opgaveudvikling, der sikrer gode udviklingsbetingelser og høj jobtilfredshed

Fre​mtidig situation

 • Alle stillinger besættes ud fra et rekrutteringsgrundlag med fokus på jobprofil og jobmatch
 • Vi er synlige, så kommende medarbejdere har et godt kendskab til Apotekets funktioner og jobmuligheder
 • Vi arbejder for, at studerende og elever kan være ambassadører for Apoteket som arbejdsplads
 • Vi er lydhør og proaktive i forhold til at sikre medarbejdere nye ansvarsområder og opgaver, når det efterspørges
 • Apotekets medarbejdere er omstillingsparate og kan tilegne sig kompetencer, der matcher patienternes behov​​Redaktør