​​​​​​

Målbillede for Region Hovedstaden

​Regionens målbillede hedder ”det handler om liv” og indeholder 5 fokusområder, 2 rammer, regionen arbejder indenfor, 3 kerneopgaver, 4 værdier og 4 temaer.


De 5 fokusområder


Vi vil forebygge, behandle og være sundhedsvæsen for alle, der har brug for det, uanset deres forudsætninger.​


​Vi vil have tilfredse patienter, som bliver inddraget og oplever, at vores tilbud om behandling tager udgangspunkt i deres ønsker, behov og situation.​ ​​Vi respekterer patientens tid ved at sikre hurtig udredning og behandling.​ ​

Vi skaber gode patientforløb ved at sikre bedre overgange mellem egen læge, kommune og hospital.​​

Vi tager godt mod regionens nyfødte og møder den moderne families forventninger med tryg behandling tæt på familiernes hverdag.​ ​

2 rammer regionen arbejder indenfor

Værdibaseret sundhed er den retning, som regionsrådet indgik aftale om i oktober 2019.

Værdibaseret sundhed sætter rammerne for hospitalernes arbejde med at skabe mere værdi. Her står det beskrevet, at værdi for patienten ikke bliver skabt gennem omfattende politisk og økonomisk detailstyring. Værdi opstår i mødet mellem den enkelte patient og behandler – og gennem god ledelse, der tager højde for disse 3 faktorer:

  • Den patientoplevede kvalitet og effekt
  • Den faglige kvalitet
  • God ressourceudnyttelse

Hovedstadsregionen vokser relativt mere end de andre regioner frem mod 2030. 120.000 nye indbyggere stiller store krav til den måde, vi indretter os på. Vi skal leve flere mennesker sammen på den samme plads. Vi skal sikre, at der fortsat er rent drikkevand i hanerne, og at der er plads på uddannelserne, i busserne og på hospitalerne. 

Frem mod 2030 skal vi også bidrage til, at vi som land reducerer udledningen af drivhusgasser med 70%. Det er store udfordringer, der kræver strategisk handling.

3 kerneopgaver 

Region Hovedstaden arbejder på at skabe de bedste rammevilkår for sundhedsforskning i regionen. Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark, og foregår ofte i et samarbejde mellem det private erhvervsliv og det offentlige sundhedsvæsen. Forskning skaber også motivation og medejerskab, og den er grundlaget for et højtuddannet personale.

Region Hovedstaden sikrer attraktive uddannelsestilbud, som matcher de kvalifikationer, sundhedsvæsenet efterspørger. Sammen med uddannelsesinstitutioner koordinerer vi indsatsen for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge. 

Og på sundhedsuddannelsesområdet tilbyder vi videreuddannelse til vores ansatte og samarbejdspartnere på tværs af sektorer, så vi lever op til de krav, der er til et fagligt funderet, moderne, fremtidssikret og innovativt sundhedsvæsen.

Det er vores opgave at udvikle sundhedsvæsenet og sikre, at borgerne i Region Hovedstaden og danskere med særligt komplicerede forløb får den bedst mulige behandling. Vi fokuserer på hele forløbet fra udredning til behandling og rehabilitering i samarbejde med kommuner og andre aktører både i og uden for hospitalet.

4 værdier

Der skal være gennemskuelighed; vi skal være gode til at give og modtage feedback og kritik, og vi vil hylde det personlige kald.

Vi vil have mindre hierarki og mere netværk, mindre kontrol og et entydigt ansvar med rådgivende processer.

Vi skal skabe veje for, at alle føler et ansvar for helheden og handler derefter.

Vi arbejder med tværfaglighed, kvalitet og sætter høje faglige standarder.

​​4 temaer

​Vi anerkender, motiverer og skaber udviklingsmuligheder for regionens dygtige medarbejdere, og vi driver arbejdspladser med høj trivsel, hvor nye medarbejdere kan tiltrækkes, tilbydes god introduktion og får et godt arbejdsliv.​​


Vi bygger, renoverer og skaber nye rammer, der understøtter et mere moderne og menneskeligt sundhedsvæsen med specialisterne i front og patienten i centrum.​


Digitalisering skal hjælpe os i hverdagen som en integreret del af behandling, forskning og det moderne arbejdsliv. ​​​


​Vi har tilsluttet os FN’s Verdensmål og er på vej mod energi-effektive, vandeffektive, fossilfrie og affaldsfrie hospitaler, økologisk og klimavenlig køkkendrift, bæredygtige indkøb og fossilfri drifts- og medarbejdertransport. ​​Redaktør